Wir sind nicht nur eine Beratungs- und Bildungsstätte für vietnamesische Frauen, sondern auch ein soziokulturelles Zentrum für Vietnamesen, insbesondere für Vietnamesinnen und ebenso offen für alle und jeden, die sich für fernöstliche - speziell für die vietnamesische Kultur interessieren. VINAPHUNU wurde bereits 1991 als ein Projekt vom Club ASIATICUS e.V. gegründet, von Frau Hoai Thu Loos geleitet, der Trägerin des Berliner Frauenpreises und der Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens, und wird seither von der Senatsverwaltung für Arbeit, Technologie und Frauen finanziell unterstützt.
Nằm trong Club ASIATICUS e.V., được thành lập vào năm 1991, VINAPHUNU không những là một tổ chức tư vấn và đào tạo dành cho phụ nữ Việt Nam do Bộ Lao động, Phụ nữ & Công nghệ Tiểu Bang Berlin tài trợ, một Trung tâm Văn hóa Xã hội cho người Việt, đặc biệt là phụ nữ Việt nam mà đồng thời còn là một địa chỉ dành cho tất cả những ai có quan tâm và yêu thích văn hóa Việt Nam nói riêng cũng như văn hóa Á Đông nói chung. Chủ nhiệm là bà Hoai Thu Loos, người đã nhận được giải thưởng của Tiểu Bang Berlin „Người Phụ nữ xuất sắc của năm“ và được tưởng thưởng Huân hiệu Huân chương Công trạng Cộng hòa Liên Bang Đức.
ASIATICUS e.V. - VINAPHUNU // Schönfließer Str. 7, 10439 Berlin 
Tel/Fax 030 - 441 50 90